AUTORIZĀCIJA

Kredīta pieteikums / aizņēmēja anketa, fiziskā persona

1. Informācija par aizņēmēju
Aizņēmēja vārds, uzvārds*
Personas kods (vai līdzīgs identifikators)*
Dzimšanas datums*
Personas apliecinošā dokumenta veids*
Dokumenta numurs*
Izdevējvalsts*
Izdošanas datums*
Derīguma termiņš*
Izdevējiestāde*
Deklarētā adrese*
Faktiskā adrese (dzīvesvietas adrese)
Apgādājamie (līdz 18 gadiem)
Ģimenes stāvoklis
Tālruņa numurs*
E-pasts*
Balss parole
Papildu e-pasts
Konta numurs
Banka
2. Informācija par kredītu
Kredīta mērķis*
Kredīta summa (EUR)*
Kredīta termiņš*
Vēlamais ikmēneša maksājums
Līguma statuss
Vēlamais maksājuma datums
Kredīta veids
Ja "Cits", norādiet
3. Informācija par kredīta nodrošinājumu
Nekustamais īpašums
Nodrošinājuma adrese
Īpašnieks
Īss apraksts
Vērtība (EUR)
Fiziskās personas galvojums*
Noguldījums vai papildpajas
Noguldījuma summa un termiņš
Papildpaju skaits, kopsumma
Darba devēja vai citas juridiskās personas galvojums
Nosaukums, reģistrācijas numurs
aizpildīt pieteikumu galvojumam
4. Nodarbošanās (pamata nodarbošanās veids)
Nodarbošanās veids
Norādiet
5. Informācija par ienākumiem un līdzekļu izcelsmes avotiem
Norādīt mēneša vidējos ienākumus (EUR)
Norādīt ienākumu avotu


Ja "Cits", norādiet
Paskaidrojumi un dokumenti, kas apliecina līdzekļu izcelsmi
6. Informācija par esošām kredītsaistībām
Kredītsaistības ārpus KKS "VIDZEMES KAPITĀLS"*
Kreditora nosaukums 1
Kredīta summas atlikums 1
Kredīta beigu termiņš 1
Ikmēneša maksājums 1
Kreditora nosaukums 2
Kredīta summas atlikums 2
Kredīta beigu termiņš 2
Ikmēneša maksājums 2
Kreditora nosaukums 3
Kredīta summas atlikums 3
Kredīta beigu termiņš 3
Ikmēneša maksājums 3
7. Informācija par patiesā labuma guvēju
Aizņēmēja Patiesais labuma guvējs
Vai jūs plānojat veikt darījumus trešās personas labā?
*Ja atbilde "Jā", sniedziet skaidrojumu par plānotajiem darījumiem
8. Vai aizņēmējam ir politiski nozīmīgas personas statuss?
Vai Aizņēmējs ir politiski nozīmīga persona (PNP)?
Vai Aizņēmējs ir PNP ģimenes loceklis ?
Vai Aizņēmējs ir cieši saistīts ar PNP?
Ja "Jā", norādiet PNP amatu un valsti, kurā PNP ieņēma amatu
Ja "Jā", norādiet PNP vārdu, uzvārdu, radniecības/saistību pakāpi
9. Aizņēmēja apliecinājums

Es apliecinu, ka iepriekš minētie dati ir pilnīgi, precīzi un pareizi, un zinu, ka nepatiesu datu sniegšanas gadījumā es nesu atbildību saskaņā ar esošiem LR tiesību aktiem kā arī apliecinu, ka esmu pilnvarots Aizņēmēja vārdā sniegt šajā anketā norādīto informāciju un manā rīcībā ir pietiekama informācija anketā norādīto ziņu sniegšanai.

Apņemos nekavējoties rakstiski informēt KKS "VIDZEMES KAPITĀLS" par visām izmaiņām sniegtajā informācijā.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1.punkta a) apakšpunktu un c) apakšpunktu, ievērojot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu (turpmāk – NILLTPFN) un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasības, sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDZEMES KAPITĀLS" informē, ka Jūsu aizņēmēja anketā norādītie personas dati tiek apstrādāti, lai izvērtētu Jūsu kredītspēju saistībā ar kredīta pieteikumu un veiktu Aizņēmēja izpēti.

Apliecinājums
KKS „VIDZEMES KAPITĀLS” biedru vidū ir mani 1.pakāpes radinieki un/vai laulātais, un/vai personas ar kopīgu saimniecību
KKS "VIDZEMES KAPITĀLS" biedru vidū ir mani 2.pakāpes radinieki un/vai citas personas, ar kurām man ir būtisks kopīgs īpašums, uzņēmējdarbība, solidāras kredītsaistības, savstarpēji galvojumi vai citi savstarpēju finansiālu saistību vai atkarības