AUTORIZĀCIJA

Kredīta pieteikums / aizņēmēja anketa, juridiskā persona

1. Informācija par aizņēmēju
Aizņēmēja nosaukums*
Reģistrācijas numurs*
Reģistrācijas datums*
Reģistrācijas valsts*
Juridiskā adrese*
Faktiskā adrese
Tālruņa numurs*
E-pasts*
Balss parole
Web
Konta numurs 1*
Banka 1*
Konta numurs 2
Banka 2
2. Informācija par kredītu
Kredīta mērķis*
Darījuma apraksts
Kredīta summa (EUR)*
Kredīta termiņš*
2.1. Nodrošinājums
Nekustamais īpašums
Nodrošinājuma adrese
Īpašnieks
Īss apraksts
Vērtība (EUR)
Fiziskās personas galvojums*
Noguldījums vai papildpajas
Noguldījuma summa un termiņš
Количество дополнительных акций, всего
Darba devēja vai citas juridiskās personas galvojums
Nosaukums, reģistrācijas numurs
Līguma statuss
3. Informācija par vēlamo grafiku
Vēlamais maksājuma datums
Grafika veids
Ja "Cits", norādiet
4. Informācija par saimniecisko darbību
Detalizēts saimnieciskās darbības apraksts
Norādiet pēdējās finanšu atskaites iesniegšanas periodu
Vai Aizņēmējs veic saimniecisko darbību Latvijas Republikas teritorijā?
Aizņēmējs apstiprina, ka viņš ir nodokļu rezidents savā reģistrācijas valstī
* Norādiet nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru
Vai Aizņēmēja saimnieciskās darbības veikšanai ir nepieciešama licence vai speciāla atļauja?
*Norādiet licences nosaukumu (pievienojiet dokumenta kopiju vai norādiet mājas lapu, kurā tas ir pārbaudāms), iestādi, kas izsniedza licenci, un termiņu, līdz kuram licence ir derīga (ja tāds ir)
Kāda pieredze (norādiet ilgumu gados) ir Aizņēmējam / Aizņēmēja pārstāvim vai Aizņēmēja Patiesā labuma guvējam Aizņēmēja saimnieciskās darbības nozarē?
Darbinieku skaits
Gada apgrozījums par pēdējo atskaites periodu
Sadarbības partnieru saraksts - preču un/vai pakalpojumu galvenie piegādātāji
Nosaukums
Valsts / Reģions
Darbības veids
Nosaukums 1
Valsts / reģions 1
Darbības veids 1
Nosaukums 2
Valsts / reģions 2
Darbības veids 2
Nosaukums 3
Valsts / reģions 3
Darbības veids 3
Sadarbības partneru saraksts - preču un/vai pakalpojumu galvenie pircēji
Nosaukums
Valsts / Reģions
Darbības veids
Nosaukums 4
Valsts / reģions 4
Darbības veids 4
Nosaukums 5
Valsts / reģions 5
Darbības veids 5
Nosaukums 6
Valsts / reģions 6
Darbības veids 6
5. Informācija par aizņēmēja līdzekļu izcelsmes avotiem
Līdzekļu izcelsmes avotiJa "Cits", norādiet
Informācija, kas apliecina līdzekļu izcelsmes avotu
6. Informācija par esošām kredītsaistībām
Kredītsaistības ārpus KKS "VIDZEMES KAPITĀLS"*
Kreditora nosaukums 1
Kredīta summas atlikums 1
Kredīta beigu termiņš 1
Ikmēneša maksājums 1
Kreditora nosaukums 2
Kredīta summas atlikums 2
Kredīta beigu termiņš 2
Ikmēneša maksājums 2
Kreditora nosaukums 3
Kredīta summas atlikums 3
Kredīta beigu termiņš 3
Ikmēneša maksājums 3
7. Aizņēmēja iesniegtie dokumenti
DokumentiJa "Cits", norādiet
** Norādiet nosaukumu un adresi
8. Apliecinājums

Es apliecinu, ka iepriekš minētie dati ir pilnīgi, precīzi un pareizi, un zinu, ka nepatiesu datu sniegšanas gadījumā es nesu atbildību saskaņā ar esošiem LR tiesību aktiem kā arī apliecinu, ka esmu pilnvarots Aizņēmēja vārdā sniegt šajā anketā norādīto informāciju un manā rīcībā ir pietiekama informācija anketā norādīto ziņu sniegšanai.

Apņemos nekavējoties rakstiski informēt KKS VIDZEMES KAPITĀLS par visām izmaiņām sniegtajā informācijā.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1.punkta a) apakšpunktu un c) apakšpunktu, ievērojot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu (turpmāk – NILLTPFN) un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasības, KKS VIDZEMES KAPITĀLS informē, ka Jūsu aizņēmēja anketā norādītie personas dati tiek apstrādāti, lai izvērtētu Jūsu kredītspēju saistībā ar kredīta pieteikumu un veiktu Aizņēmēja izpēti.

Apliecinājums