AUTORIZĀCIJA

Pieteikums termiņnoguldījumam, fiziskā persona

1. Informācija par noguldītāju
Noguldītāja vārds, uzvārds*
Personas kods*
Dzimšanas datums*
Personas apliecinošā dokumenta veids*
Dokumenta numurs*
Izdevējvalsts*
Izdošanas datums*
Derīguma termiņš*
Izdevējiestāde*
Deklarētā adrese*
Faktiskā adrese (dzīvesvietas adrese)*
Apgādājamie (līdz 18 gadiem)*
Ģimenes stāvoklis*
Tālruņa numurs*
E-pasts*
Balss parole*
Cits
Konta numurs*
Banka*
2. Informācija par termiņnoguldījumu
Termiņnoguldījuma summa (EUR)*
Termiņnoguldījuma termiņš*
Līguma statuss
3. Noguldītāja nodarbošanās (pamata nodarbošanās veids)
Uzņēmējs
Ja "Uzņēmējs", norādiet uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru un valsts
Pašnodarbināta persona
Ja "Pašnodarbināta persona", norādiet darbības veidu, reģistrācijas numuru un valsts
Algots darbinieks
Ja "Algots darbinieks", norādiet uzņēmuma nosaukumu, valsts, ieņemamo amatu
Students / pensionārs
Ja "Students / pensionārs", norādiet valsts
Mājsaimniece / bezdarbnieks
Ja "Mājsaimniece / bezdarbnieks", norādiet uzturēšanās ilgumu šādā statusā
Cits
Ja "Cits", norādiet
4. Informācija par ienākumiem un līdzekļu izcelsmes avotiem
Norādīt mēneša vidējos ienākumus, EUR*
Norādīt ienākumu avotu*
Norādiet ienākumu veidu*


Ja "Cits", norādiet
Paskaidrojumi un dokumenti, kas apliecina līdzekļu izcelsmi
5. Informācija par patiesā labuma guvēju
Fiziskas personas Patiesais labuma guvējs ir fiziska persona:
a) kuras labā vai kuras interesēs tiek uzsāktas darījumu attiecības;
b) kuras labā vai kuras interesēs tiek veikts vienreizējs darījums bez biznesa attiecību nodibināšanas.
Noguldītāja Patiesais labuma guvējs*
Vai jūs plānojat veikt darījumus trešās personas labā?*
* Ja atbilde "Jā", sniedziet skaidrojumu par plānotajiem darījumiem
7. Vai noguldītājam ir politiski nozīmīgas personas statuss?
Vai Noguldītājs ir politiski nozīmīga persona (PNP) ?
Vai Noguldītājs ir PNP ģimenes loceklis?
Vai Noguldītājs ir cieši saistīts ar PNP?
Ja "Jā", norādiet PNP amatu un valsti, kurā PNP ieņēma amatu
Ja "Jā", norādiet PNP vārdu, uzvārdu, radniecības/saistību pakāpi
8. Apliecinājums

Es apliecinu, ka iepriekš minētie dati ir pilnīgi, precīzi un pareizi, un zinu, ka nepatiesu datu sniegšanas gadījumā es nesu atbildību saskaņā ar esošiem LR tiesību aktiem kā arī apliecinu, ka esmu pilnvarots Noguldītāja vārdā sniegt šajā anketā norādīto informāciju un manā rīcībā ir pietiekama informācija anketā norādīto ziņu sniegšanai.

Apņemos nekavējoties rakstiski informēt KKS VIDZEMES KAPITĀLS par visām izmaiņām sniegtajā informācijā.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1.punkta a) apakšpunktu un c) apakšpunktu, ievērojot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu (turpmāk – NILLTPFN) un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasības, KKS VIDZEMES KAPITĀLS informē, ka Jūsu noguldītāja anketā norādītie personas dati tiek apstrādāti, lai izvērtētu Jūsu kredītspēju saistībā ar kredīta pieteikumu un veiktu Noguldītāja izpēti.

Apliecinājums*