AUTORIZĀCIJA

Pieteikums termiņnoguldījumam, juridiskā persona

1. Informācija par noguldītāju
Noguldītāja nosaukums*
Reģistrācijas numurs*
Reģistrācijas datums*
Reģistrācijas valsts*
Juridiskā adrese*
Faktiskā adrese
Tālruņa numurs*
E-pasts*
Balss parole
Web
Konta numurs*
Konta numurs
2. Informācija par termiņnoguldījumu
Termiņnoguldījuma summa (EUR)
Termiņnoguldījuma termiņš
Līguma statuss
3. Informācija par noguldītāja saimniecisko darbību
Detalizēts saimnieciskās darbības apraksts*
Norādiet pēdējās finanšu atskaites iesniegšanas periodu
Vai Noguldītājs veic saimniecisko darbību Latvijas Republikas teritorijā?
Noguldītājs apstiprina, ka viņš ir nodokļu rezidents savā reģistrācijas valstī
* Norādiet nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru
Vai Noguldītāja saimnieciskās darbības veikšanai ir nepieciešama licence vai speciāla atļauja?
* Norādiet licences nosaukumu (pievienojiet dokumenta kopiju vai norādiet web lapu, kurā tas ir pārbaudāms), iestādi, kas izsniedza licenci, un termiņu, līdz kuram licence ir derīga (ja tāds ir)
Kāda pieredze (norādiet ilgumu gados) ir Noguldītājam / Noguldītāja pārstāvim vai Noguldītāja Patiesā labuma guvējam Noguldītāja saimnieciskās darbības nozarē?
Darbinieku skaits
Gada apgrozījums par pēdējo atskaites periodu
Sadarbības partneru saraksts – preču un/vai pakalpojumu galvenie piegādātāji
Nosaukums
Valsts / Reģions
Darbības veids
Nosaukums 1
Valsts / reģions 1
Darbības veids 1
Nosaukums 2
Valsts / reģions 2
Darbības veids 2
Nosaukums 3
Valsts / reģions 3
Darbības veids 3
Sadarbības partneru saraksts – preču un/vai pakalpojumu galvenie pircēji
Nosaukums
Valsts / Reģions
Darbības veids
Nosaukums 4
Valsts / reģions 4
Darbības veids 4
Nosaukums 5
Valsts / reģions 5
Darbības veids 5
Nosaukums 6
Valsts / reģions 6
Darbības veids 6
4. Informācija par noguldītāja līdzekļu izcelsmes avotiem
Līdzekļu izcelsmes avotiJa "Cits", norādiet
Informācija, kas apliecina līdzekļu izcelsmes avotu
5. Noguldītāja iesniegtie dokumenti
Noguldītāja iesniegtie dokumentiJa "Cits", norādiet
**Norādiet nosaukumu un adresi
6. Apliecinājums
Apliecinājums*

Es apliecinu, ka iepriekš minētie dati ir pilnīgi, precīzi un pareizi, un zinu, ka nepatiesu datu sniegšanas gadījumā es nesu atbildību saskaņā ar esošiem LR tiesību aktiem kā arī apliecinu, ka esmu pilnvarots Noguldītāja vārdā sniegt šajā anketā norādīto informāciju un manā rīcībā ir pietiekama informācija anketā norādīto ziņu sniegšanai.

Apņemos nekavējoties rakstiski informēt KKS VIDZEMES KAPITĀLS par visām izmaiņām sniegtajā informācijā.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1.punkta a) apakšpunktu un c) apakšpunktu, ievērojot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu (turpmāk – NILLTPFN) un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasības, KKS VIDZEMES KAPITĀLS informē, ka Jūsu noguldītāja anketā norādītie personas dati tiek apstrādāti, lai izvērtētu Jūsu kredītspēju saistībā ar kredīta pieteikumu un veiktu Noguldītāja izpēti.