АВТОРИЗАЦИЯ

Заявка на вклад для физического лица

1. Информация о вкладчике
Имя и фамилия вкладчика*
Персональный код*
Дата рождения*
Вид документа, удостоверяющего личность*
Номер документа*
Страна выдачи*
Дата выдачи*
Срок действия*
Учреждение выдачи*
Декларированный адрес*
Фактический адрес (адрес проживания)*
Иждивенцы (до 18 лет)*
Семейное положение*
Номер телефона*
E-mail*
Голосовой пароль*
Другое
Номер счёта*
Банк*
2. Информация о вкладе
Сумма вклада (EUR)*
Срок вклада*
Статус договора
3. Деятельность вкладчика (основной вид деятельности)
Предприниматель
Если "Прелприниматель", введите название юрлица, рег. номер и страну регистрации
Самозанятое лицо
Если "самозанятое лицо", введите вид деятельности, рег. номер и страну регистрации
Работник по найму
Если "работник по найму", введите название юрлица, рег. номер и занимаемую должность
Студент / пенсионер
Если "студент / пенсионер", введите название страны
Домохозяйка / безработный
Если "Домохозяйка / безработный", ка долго находитесь в этом статусе
Другое
Если "Другое", уточните
4. Информация о доходах и источниках происхождения средств
Укажите среднемесячный доход, EUR*
Укажите источник дохода*
Укажите виды дохода*


Если "Другое", уточните
Пояснения и документы, подтверждающие происхождение средств
5. Информация о реальном бенефициаре
Физические лица Настоящим бенефициаром является физическое лицо:
(а) в интересах или в интересах которых устанавливаются деловые отношения;
(б) в пользу или в интересах которого проводится разовая операция без установления деловых отношений.
Истинный бенефициар клиента*
Вы планируете вести бизнес для третьей стороны?*
* Если ответ "да", опишите планируемые операции
7. Имеет ли вкладчик статус политически значимого лица?
Является ли клиент политически значимой персоной (PNP) ?
Является ли клиент членом семьи политически значимой персоны (PNP) ?
Тесно ли связан Клиент с PNP?
Если "Да", укажите страну и должность PNP
Если "Да", укажите имя, фамилию PNP и степень родства
8. Подтверждение

Es apliecinu, ka iepriekš minētie dati ir pilnīgi, precīzi un pareizi, un zinu, ka nepatiesu datu sniegšanas gadījumā es nesu atbildību saskaņā ar esošiem LR tiesību aktiem kā arī apliecinu, ka esmu pilnvarots Klienta vārdā sniegt šajā anketā norādīto informāciju un manā rīcībā ir pietiekama informācija anketā norādīto ziņu sniegšanai.

Apņemos nekavējoties rakstiski informēt KKS VIDZEMES KAPITĀLS par visām izmaiņām sniegtajā informācijā.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1.punkta a) apakšpunktu un c) apakšpunktu, ievērojot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu (turpmāk – NILLTPFN) un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasības, KKS VIDZEMES KAPITĀLS informē, ka Jūsu klienta anketā norādītie personas dati tiek apstrādāti, lai izvērtētu Jūsu kredītspēju saistībā ar kredīta pieteikumu un veiktu Klienta izpēti.

Подтверждение*