АВТОРИЗАЦИЯ

Заявка на вклад для юридического лица

1. Информация о вкладчике
Название вкладчика*
Регистрационный номер*
Дата регистрации*
Страна регистрации*
Юридический адрес*
Фактический адрес
Телефон*
E-mail*
Голосовой пароль
Web
Номер счёта*
Номер счёта
2. Информация о вкладе
Сумма вклада (EUR)
Срок вклада
Статус договора
3. Информация о хозяйственной деятельности вкладчика
Подробное описание хозяйственной деятельности*
Укажите период предоставления последнего финансового отчёта
Клиент ведёт хозяйственную деятельность на территории Латвийской Республики?
Клиент подтверждает, что он является налоговым резидентом в стране своей регистрации
* Укажите рег. номер налогового плательщика
Клиенту для подтверждения хозяйственной деятельности требуется лицензия или специальное разрешение?
* Укажите название лицензии (прикрепите копию документа или укажите веб-страницу, где это можно проверить), учреждение, которое выдаёт лицензию, и срок, до которого лицензия действительна (есть таковой есть)
Какой опыт (укажите, сколько лет) есть у Клиента / представителя Клиента или законного представителя Клиента в этой отрасли деятельности?
Количество работников
Годовой оборот за последний отчётный период
Список бизнес-партнёров - главные поставщики товаров и/или услуг
Название
Страна / Регион
Вид деятельности
Название 1
Страна / регион 1
Вид деятельности 1
Название 2
Страна / регион 2
Вид деятельности 2
Название 3
Страна / регион 3
Вид деятельности 3
Список бизнес-партнёров - главные покупатели товаров и/или услуг
Название
Страна / Регион
Вид деятельности
Название 3
Страна / регион 4
Вид деятельности 4
Название 3
Страна / регион 5
Вид деятельности 5
Название 3
Страна / регион 6
Вид деятельности 6
4. Информация об источниках средств вкладчика
Источники получения средствЕсли "Другое", уточните
Информация, подтверждающая источники дохода
5. Документы, представляемые вкладчиком
Документы, представленные вкладчикомЕсли "Другое", уточните
**Укажите название и адрес
6. Подтверждение
Подтверждение*

Es apliecinu, ka iepriekš minētie dati ir pilnīgi, precīzi un pareizi, un zinu, ka nepatiesu datu sniegšanas gadījumā es nesu atbildību saskaņā ar esošiem LR tiesību aktiem kā arī apliecinu, ka esmu pilnvarots Klienta vārdā sniegt šajā anketā norādīto informāciju un manā rīcībā ir pietiekama informācija anketā norādīto ziņu sniegšanai.

Apņemos nekavējoties rakstiski informēt KKS VIDZEMES KAPITĀLS par visām izmaiņām sniegtajā informācijā.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1.punkta a) apakšpunktu un c) apakšpunktu, ievērojot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu (turpmāk – NILLTPFN) un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasības, KKS VIDZEMES KAPITĀLS informē, ka Jūsu klienta anketā norādītie personas dati tiek apstrādāti, lai izvērtētu Jūsu kredītspēju saistībā ar kredīta pieteikumu un veiktu Klienta izpēti.