AUTORIZĀCIJA

Privātuma politika

Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "VIDZEMES KAPITĀLS" (turpmāk – VIDZEMES KAPITĀLS) Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot datu subjekta personas datus.

Kontaktinformācija: juridiskā adrese: Lāčplēša iela 88-1, Rīga, LV-1003; tālrunis: +371 29343450; e-pasts: info@vidzemeskapitals.lv.

VIDZEMES KAPITĀLS nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā. VIDZEMES KAPITĀLS personas datu apstrādes atbilstības nodrošināšanā piedalās personas datu aizsardzības speciālists.

Ar personas datu aizsardzības speciālistu Uldi Sīpolu datu aizsardzības jautājumos var sazināties, zvanot uz +371 26658265 vai rakstot uz e-pastu info@fpda.lv, paskaidrojot, ka saziņa ar personas datu aizsardzības speciālistu nav domāta ziņu pieprasījumiem, realizējot Jūsu kā datu subjekta tiesības.

Informējam Jūs, ka VIDZEMES KAPITĀLS var izmainīt šo Privātuma politiku (turpmāk tekstā – Politika), tāpēc pārbaudiet šo Politiku, lai nodrošinātu, ka esiet informēti un esiet iepazinušies ar tās izmaiņām.

ŠĪ POLITIKA PĒDĒJOREIZ ATJAUNOTA 2022. GADA 26. JANVĀRĪ

Personas dati galvenokārt tiek vākti no fiziskās personas tiešā veidā, kā arī netiešā veidā no ārējiem avotiem, piemēram, publiskajiem un privātajiem reģistriem vai datubāzēm vai citām personām.

Apstrādājamās personas datu kategorijas:

 • Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošo dokumentu dati;
 • Kontaktinformācija, piemēram, deklarētā/faktiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.
 • Finanšu dati, piemēram, informācija par ienākumiem, īpašumtiesībām, darījumiem, kredītiem, citām saistībām, noguldījumiem un papildpajām;
 • Konta dati, piemēram, komercbankas nosaukums, bankas konta numurs;
 • Dati, kas nepieciešami, lai veiktu klienta izpētes pasākumus saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu un starptautisko sankciju ievērošanu, piemēram, vai Klients ir politiski nozīmīga persona vai politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis;
 • Saziņas dati, piemēram, dati kas ietilpst ziņojumos, e-pastos;
 • Ģimenes dati, piemēram, informācija par Klienta ģimeni, to attiecībām, tai skaitā apgadāmajiem.

Personas datu apstrādes tiesiskie pamati un mērķi

VIDZEMES KAPITĀLS apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei, kā, piemēram, lai noskaidrotu un pārbaudītu personas identitāti un uzturētu personas datus aktuālus un pareizus, lai novērstu, atklātu, izmeklētu un ziņotu par iespējami nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu, lai veiktu kredītspējas un riska novērtējumus, sniedzot kreditēšanas pakalpojumus, nodotu personas datus trešās puses maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, lai izpildītu citus juridiskos pienākumus atbilstoši normatīvajiem tiesību aktiem.
 • Līgumattiecību izpildei, piemēram, pēc fiziskās personas lūguma veiktu darbības pirms līguma noslēgšanas, kā arī noslēgtu, izpildītu, uzturētu un izbeigtu līgumu ar VIDZEMES KAPITĀLS biedru (turpmāk tekstā - Biedrs), tai skaitā, lai pārvaldītu attiecības ar Biedriem.
 • Leģitīmo interešu īstenošanai, piemēram, lai Biedram izveidotu personalizētus piedāvājumus, lai attīstītu, izpētītu un pilnveidotu VIDZEMES KAPITĀLS pakalpojumus, veicinātu Biedru apmierinātību un lojalitāti, lai aizsargātu Biedru intereses, tai skaitā veiktu drošības pasākumus, kā arī veiktu kredītu un risku iekšējo izvērtēšanu un tml.
 • Piekrišana, atsevišķos gadījumos VIDZEMES KAPITĀLS prasa piekrišanu Personas datu apstrādei, piemēram, interneta vietnē aizpildot saziņas formu fiziskā persona piekrīt, ka VIDZEMES KAPITĀLS apstrādās norādītos datus turpmākai saziņai.

Šajā Privātuma politikā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav izsmeļošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma politikā neminētiem mērķiem.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūs esiet atbildīgs par precīzu personas datu sniegšanu VIDZEMES KAPITĀLS, kā arī to izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums labot savus neprecīzos personas datus, par to informējot VIDZEMES KAPITĀLS.

Personas datu saņēmēji

VIDZEMES KAPITĀLS pakalpojumu nodrošināšanai, var nodot Biedru personas datus šādiem saņēmējiem, piemēram:

 • Valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā, kā, piemēram, uzraudzības iestādēm, nodokļu iestādei, tiesībsargājošām institūcijām, tiesai;
 • Zvērinātu tiesu izpildītājiem, zvērinātiem notāriem, Parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, maksātnespējas administratoriem;
 • Personām, kas nodrošina Biedra saistību izpildi pret VIDZEMES KAPITĀLS, piemēram, galviniekam un citos gadījumos.

VIDZEMES KAPITĀLS nenodod informāciju trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kuras ieguvušas informāciju no VIDZEMES KAPITĀLS.

VIDZEMES KAPITĀLS personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasot atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti. Atsevišķos gadījumos, ja būs nepieciešams nodot Biedru personas datus uz trešo pasaules valsti, mēs to darīsim, kad mums būs tiesības to darīt un nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni.

Personas datu glabāšanas ilgums

VIDZEMES KAPITĀLS glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 • Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus VIDZEMES KAPITĀLS par fizisko personu apstrādā, ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties VIDZEMES KAPITĀLS un iegūt informāciju.
 • Fiziskai personai ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteikumiem.
 • VIDZEMES KAPITĀLS veic saziņu: personīgi klātienē, pirms tam fizisko personu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīvesvietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to pašu e-pastu, no kura fiziskā persona ir sūtījusi iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
 • Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties VIDZEMES KAPITĀLS vai sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050).

Profilēšana

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. VIDZEMES KAPITĀLS to nedara.